دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم در ترکیه 2020

قابل توجه افرادی که قصد ادامه تحصیل رشته های غیر پزشکی در دانشگاههای ترکیه را دارند. آخرین سطح بندی دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 2020 منتشر شد.

اداره کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان در راستای ماموریت و وظایف خود نسبت به بررسی و اعلام اعتبار دانشگاهها برای سپتامبر 2020 اقدام نموده است و نتایج این اعتبار سنجی در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل به نشانی grad.saorg.ir  قابل مشاهده است.

در سال 2019 دانشگاه های 83 کشور بروزرسانی شده بود ولی برای سال 2020، این تعداد به 105 عدد افزایش یافته است.

در مقایسه اعتبار سنجی دانشگاهها در سال 2020 نسبت به 2019سال، تعداد 76 دانشگاه به دانشگاههای ممتاز، تعداد 3 دانشگاه به دانشگاه‌های خوب و تعداد 50 دانشگاه به لیست دانشگاه‌های متوسط افزوده شده است.

دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم در ترکیه 2020
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم در ترکیه 2020

دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم در ترکیه 2020

گفتنی است گزارش آماری دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ضمن تفاوت با لیست وزارت بهداشت که بصورت کلی ارائه می شود،  به تفکیک گروه دانشگاه‌های الف (ممتاز)، ب (خوب) و ج (متوسط) منتشر می شود.

گروه الف (ممتاز)

 1. Bilkent University/ Bilkent Universitesi
 2. Bogazici University / Bogazici Universitesi
 3. Hacettepe University / Hacettepe Universitesi
 4. Istanbul Technical  University / Istanbul Teknik Universitesi
 5. Koc University / Koc Universitesi
 6. Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi
 7. Sabanci University

گروه ب (خوب)

 1. Anadolu University
 2. Ankara University / Ankara Universitesi
 3. Bahçeşehir University (BAU)
 4. Dokuz Eylul University
 5. Ege University / Ege Universitesi
 6. Erciyes University / Erciyes Universitesi
 7. Gazi University / Gazi Universitesi
 8. Istanbul University / Istanbul Universitesi
 9. Izmir Institute of Technology
 10. Cukurova University
 11. Marmara University / Marmara Universitesi
 12. Ondokuz Mayis University
 13. Selcuk University / Selcuk Universitesi
 14. University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi
 15. Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi
 16. Cankaya University
 17. Atılım University

گروه ج (متوسط)

 1. Uludag University / Uludag Universitesi
 2. KTO Karatay Universitesi
 3. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 4. yeditepe university

قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری:

(اطلاعیه درج شده در سایت وزارت علوم)

ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ 1398/04/01 برابر با 2019/06/22 صرفأ در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب)، ثبت نام رسمی نمایند. لذا مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

5/5 - (1 امتیاز)