زمان آزمون یوس دانشگاههای ترکیه 2017

قابل توجه علاقمندان تحصیل در ترکیه؛ ثبت نام آزمون یوس در موسسه آغاز شده است.

برای موفقیت در آزمون سال آینده، از هم اکنون برنامه ریزی نمایید.

 • دانشگاه سلجوق : 

 تاریخ آزمون : 16 اردیبهشت 96 ساعت 11

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 25 اسفند 95

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال  + 130 لیر ترکیه

ظرفیت ها : دندانپزشکی 30 نفر، پزشکی 30 نفر 

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، وان، قونیه

 

 • دانشگاه حاجت تپه : 

 آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 8 تیر 96

شرایط پذیرش: معدل پیش دانشگاهی بالای 18  و شرکت در آزمون SAT  

 

 • دانشگاه جلال بایار : 

 تاریخ آزمون : 30 اردیبهشت 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 7 اردیبهشت 96

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال  + 200 لیر ترکیه

 

 • دانشگاه آتاتورک : 

 تاریخ آزمون : 14 خرداد 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 17 فروردین 96

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال  + 230 لیر ترکیه

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، وان، ازمیر، ارزروم، ترابزون، بورسا، ادیرنه، قاضی ان تب

 

 • دانشگاه پاموکاله : 

 تاریخ آزمون : 20 اردیبهشت 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 20 فروردین 96

 

 • دانشگاه دوملوپینار (کوتاهیا):

 تاریخ آزمون : 4 خرداد 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 17 اردیبهشت 96

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال  + 150 لیر ترکیه

مراکز آزمون : کوتاهیا 

زمان آزمون یوس دانشگاههای ترکیه 2017
زمان آزمون یوس دانشگاههای ترکیه 2017

 

 • دانشگاه سلیمان دمیرل : 

 تاریخ آزمون : 30 اردیبهشت 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 20 فروردین 96

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال  + 240 لیر ترکیه

 

 • دانشگاه جمهوریت : 

 تاریخ آزمون : 11 تیر 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 11 اردیبهشت 96

ظرفیت ها : پزشکی 2 نفر

   

 • دانشگاه آنکارا : 

 تاریخ آزمون : 24 اردیبهشت 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 17 فروردین 96

 

 • دانشگاه نامیک کمال : 

 تاریخ آزمون : 16 اردیبهشت 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 21 اسفند 95

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال  + 130 لیر ترکیه

مراکز آزمون : تکیرداغ

 

 • دانشگاه مرسین : 

 تاریخ آزمون : 30 اردیبهشت 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 14 فروردین 96

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال  + 150 لیر ترکیه

 

 • دانشگاه فیرات : 

 تاریخ آزمون : 24 اردیبهشت 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 7 اردیبهشت 96

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال  + 175 لیر ترکیه

 

 • دانشگاه ار جی اس : 

 تاریخ آزمون : 30 اردیبهشت 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 20 فروردین 96

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال  + 250 لیر ترکیه

 

 • دانشگاه بالیکسیر : 

 تاریخ آزمون : 20 فروردین 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 5 اسفند 95

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال  + 150 لیر ترکیه

ظرفیت ها : پزشکی 7 نفر

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، بورسا، بالیکسیر

 

 دانشگاه کجاالی : 

 تاریخ آزمون : 16 اردیبهشت 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 10 اسفند 95

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال  + 300 لیر ترکیه

مراکز آزمون : کجاالی

 

 • دانشگاه آک دنیز:

 تاریخ آزمون : 16 اردیبهشت 96
آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 21 اسفند 95

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال + 200 لیر ترکیه

ظرفیت ها :  پزشکی 15 نفر، دندانپزشکی 7 نفر

مراکز آزمون : وان، آنکار، استانبول، آنتالیا

 

 • دانشگاه یلدیزتکنیک :

 تاریخ آزمون : 24 اردیبهشت 96

 

 • دانشگاه الوداغ:

 تاریخ آزمون: 16 اردیبهشت 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 21 اسفند 95

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال + 60 دلار ترکیه

ظرفیت ها :  پزشکی 40 نفر

مراکز آزمون : وان، بورسا

 

 • دانشگاه کارادنیز :

 تاریخ آزمون: 17 اردیبهشت 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 21 اسفند 95

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال + 200 لیر ترکیه

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول ، وان، ازمیر، آنتالیا، بورسا، ادیرنه، قاضی ان تب، هاتای ، مرسین ، ترابزون

 

 • دانشگاه چکوراوا:

 تاریخ آزمون: 10 اردیبهشت 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: 21 اسفند 95

هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال + 250 لیر 

ظرفیت ها : 

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول ، وان

 

 • دانشگاه مارمارا:

 تاریخ آزمون: شنبه 23 اردیبهشت 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: 14 فروردین 96

 

 • دانشگاه 19 ماییس سامسون:

 تاریخ آزمون: شنبه 2 اردیبهشت 96
آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:21 اسفند 95
هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال + 200 لیر ترکیه

ظرفیت ها : 

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، سامسون، وان، قاضی ان تپ، هاتای، ادیرنه 

 

 • دانشگاه استانبول:

 تاریخ آزمون: شنبه 9 اردیبهشت 96

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:21 اسفند 95
هزینه ثبت نام : دو میلیون ریال + 250 لیر ترکیه

ظرفیت ها : دندانپزشکی 5 نفر، پزشکی 25 نفر، داروسازی  10 نفر

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، ارزروم، وان، قاضی ان تپ، ترابزون، ادیرنه 

 

«جهت ثبت نام و حضور در آزمونهای دانشگاههای ترکیه، با موسسه تماس بگیرید»

5/5 - (10 امتیاز)