بر اساس ضوابط موجود، دانشگاه‌های خارج از کشور برای ادامه تحصیل به چهار گروه زیر تقسیم می‌شوند.

 • گروه الف (ممتاز)
 • گروه ب (خوب)
 • گروه ج (متوسط)
 • گروه د (ضعیف)
دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم 2019-2020
دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم 2019-2020

دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم 2023

اعتبار و سطح‌بندی دانشگاه‌های ترکیه برای ادامه تحصیل برای دانشجویانی که: بعد از سپتامبر 2019شروع به تحصیل می‌نمایند

گروه الف (ممتاز)

ماده 5: ارزشیابی مدارک تحصیلی کاردانی (1- مدارک تحصیلی کاردانی کلیه مؤسسات سه گروه اول شامل ممتاز، خوب و متوسط، پس از بررسی و اطمینان از صحت صدور و تعلق آن، ارزشیابی و ارزشنامه مربوط صادر می شود.) ماده 6: ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی (6-1 برای مؤسسات ممتاز و خوب، در صورت داشتن مدرک دیپلم دوازده ساله یا پیش دانشگاهی معتبر) ماده 7: ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد (7-1 مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات ممتاز و خوب، به شرط داشتن مدرک کارشناسی معتبر) ماده 8: ارزشیابی مدارک اعتبار تحصیلی دکتری (8-1 مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات ممتاز، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر)

 • Bilkent University
 • Bogazici University

گروه ب (خوب)

ماده 5: ارزشیابی مدارک تحصیلی کاردانی (1- مدارک تحصیلی کاردانی کلیه مؤسسات سه گروه اول شامل ممتاز، خوب و متوسط، پس از بررسی و اطمینان از صحت صدور و تعلق آن، ارزشیابی و ارزشنامه مربوط صادر می شود.) ماده 6: ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی (6-1 برای مؤسسات ممتاز و خوب، در صورت داشتن مدرک دیپلم دوازده ساله یا پیش دانشگاهی معتبر) ماده 7: ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد (7-1 مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات ممتاز و خوب، به شرط داشتن مدرک کارشناسی معتبر) ماده 8: ارزشیابی مدارک اعتبار تحصیلی دکتری (8-2 مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات خوب، علاوه بر شرط مندرج در بند 8-1، لازم است: الف- داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد معتبر از دانشگاههای داخل و یا مؤسسات گروه‌های ممتاز یا خوب، ب- داشتن رساله کیفی به تشخیص متخصصین مرتبط منتخب کمیسیون ذی ربط ارزشیابی مدارک، ج- در صورت نداشتن شرط الف، ضمن دارا بودن مدارک تحصیلی معتبر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و پایان نامه کیفی، مشروط به بررسی کیفی و احراز توانمندی‌های علمی ـ پژوهشی و حرفه‌ای متقاضی و برگزاری جلسه دفاعیه، درخواست مقاله (یا مقالات) علمی ـ پژوهشی به تشخیص کمیسیون.)

 • Hacettepe University
 • Istanbul University
 • Gazi University
 • Sabanci University
 • Koc University
 • Istanbul Technical University
 • Middle East Technical University

گروه ج (متوسط)

ماده 5: ارزشیابی مدارک تحصیلی کاردانی (1- مدارک تحصیلی کاردانی کلیه مؤسسات سه گروه اول شامل ممتاز، خوب و متوسط، پس از بررسی و اطمینان از صحت صدور و تعلق آن، ارزشیابی و ارزشنامه مربوط صادر می شود).

ماده 6: ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی (6-1 برای مؤسسات ممتاز و خوب، در صورت داشتن مدرک دیپلم دوازده ساله یا پیش دانشگاهی معتبر —- 6-2 برای مؤسسات متوسط و ضعیف، علاوه بر شرط مندرج در بند 6-1 لازم است: الف- معدل دیپلم یا پیش دانشگاهی دانش آموخته، حداقل 14به بالا یا همطراز آن باشد، ب- رشته تحصیلی دانش آموخته با رشته تحصیلی دبیرستانی و پیش دانشگاهی وی سازگار باشد، ج- در صورت نداشتن شرائط بندهای الف و یا ب، مشروط به شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه علمی و احراز توانمندی های علمی تخصصی و حرفه ای متقاضی)

ماده 7: ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد (7-2 مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات متوسط، علاوه بر داشتن مدرک کارشناسی معتبر، لازم است: الف- رشته تحصیلی کارشناسی ارشد با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی هم راستا باشد، ب- معدل کل مدرک کارشناسی حداقل 14 به بالا یا معادل آن باشد، ج- در صورت نداشتن هر یک از شروط الف و یا ب، به شرط بررسی کیفی و احراز توانمندی‌های علمی ـ پژوهشی و حرفه‌ای متقاضی از طریق اخذ آزمون، مصاحبه علمی، ارائه مقاله علمی ـ پژوهشی، حسب مورد یک یا همه آنها به تشخیص کمیسیون‌های ارزشیابی مدارک تحصیلی).

ماده 8: ارزشیابی مدارک اعتبار تحصیلی دکتری (8-3 مدارک تحصیلی مربوط به مؤسسات متوسط، به شرط داشتن معیارهای زیر: الف- داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل 15 به بالا و همچنین مدرک کارشناسی معتبر، ب- ارتباط مستقیم رشته تحصیلی دکتری با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد، ج- داشتن رساله کیفی به تشخیص صاحب‌نظران متخصص منتخب کمیسیون ارزشیابی مدارک ذی ربط، د- چاپ حداقل 2 مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله).

 • Dokuz Eylul University
 • Ege (Aegean) University
 • Karadeniz University of Technology
 • Marmara University
 • Cukurova University
 • Anadolu University
 • Ataturk University
 • Ankara University
 • Mimar Sinan University
 • Yilidiz Technical University

دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم 2019-2020

جهت کسب اطلاعات شرایط تحصیل در ترکیه می توانید با مشاورین موسسه تماس حاصل فرمایید.

حتما بخوانید:

5/5 - (13 امتیاز)