بر اساس ضوابط موجود، دانشگاه‌های خارج از کشور برای ادامه تحصیل به چهار گروه زیر تقسیم می‌شوند.

 • گروه الف (ممتاز)
 • گروه ب (خوب)
 • گروه ج (متوسط)
 • گروه د (ضعيف)
دانشگاه هاي ترکیه مورد تاييد وزارت علوم 2019-2020
دانشگاه هاي ترکیه مورد تاييد وزارت علوم 2019-2020

دانشگاه هاي ترکیه مورد تاييد وزارت علوم 2023

اعتبار و سطح‌بندی دانشگاه‌های ترکیه برای ادامه تحصیل برای دانشجویانی که: بعد از سپتامبر 2019شروع به تحصیل می‌نمایند

گروه الف (ممتاز)

ماده 5: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارداني (1- مدارک تحصیلی کاردانی کليه مؤسسات سه گروه اول شامل ممتاز، خوب و متوسط، پس از بررسی و اطمینان از صحت صدور و تعلق آن، ارزشیابی و ارزشنامه مربوط صادر می شود.) ماده 6: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارشناسي (6-1 براي مؤسسات ممتاز و خوب، در صورت داشتن مدرك ديپلم دوازده ساله يا پيش دانشگاهي معتبر) ماده 7: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد (7-1 مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات ممتاز و خوب، به شرط داشتن مدرك كارشناسي معتبر) ماده 8: ارزشيابي مدارك اعتبار تحصيلي دكتري (8-1 مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات ممتاز، مشروط به داشتن مدرك كارشناسي ارشد معتبر)

 • Bilkent University
 • Bogazici University

گروه ب (خوب)

ماده 5: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارداني (1- مدارک تحصیلی کاردانی کليه مؤسسات سه گروه اول شامل ممتاز، خوب و متوسط، پس از بررسی و اطمینان از صحت صدور و تعلق آن، ارزشیابی و ارزشنامه مربوط صادر می شود.) ماده 6: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارشناسي (6-1 براي مؤسسات ممتاز و خوب، در صورت داشتن مدرك ديپلم دوازده ساله يا پيش دانشگاهي معتبر) ماده 7: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد (7-1 مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات ممتاز و خوب، به شرط داشتن مدرك كارشناسي معتبر) ماده 8: ارزشيابي مدارك اعتبار تحصيلي دكتري (8-2 مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات خوب، علاوه بر شرط مندرج در بند 8-1، لازم است: الف- داشتن مدرك كارشناسي و كارشناسي‌ارشد معتبر از دانشگاههاي داخل و يا مؤسسات گروه‌هاي ممتاز يا خوب، ب- داشتن رساله كيفي به تشخيص متخصصين مرتبط منتخب كميسيون ذي ربط ارزشيابي مدارك، ج- در صورت نداشتن شرط الف، ضمن دارا بودن مدارك تحصيلي معتبر در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و پايان نامه كيفي، مشروط به بررسي کيفي و احراز توانمندي‌هاي علمي ـ پژوهشي و حرفه‌اي متقاضي و برگزاري جلسه دفاعيه، درخواست مقاله (يا مقالات) علمي ـ پژوهشي به تشخيص كميسيون.)

 • Hacettepe University
 • Istanbul University
 • Gazi University
 • Sabanci University
 • Koc University
 • Istanbul Technical University
 • Middle East Technical University

گروه ج (متوسط)

ماده 5: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارداني (1- مدارک تحصیلی کاردانی کليه مؤسسات سه گروه اول شامل ممتاز، خوب و متوسط، پس از بررسی و اطمینان از صحت صدور و تعلق آن، ارزشیابی و ارزشنامه مربوط صادر می شود).

ماده 6: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارشناسي (6-1 براي مؤسسات ممتاز و خوب، در صورت داشتن مدرك ديپلم دوازده ساله يا پيش دانشگاهي معتبر —- 6-2 براي مؤسسات متوسط و ضعيف، علاوه بر شرط مندرج در بند 6-1 لازم است: الف- معدل ديپلم يا پيش دانشگاهي دانش آموخته، حداقل 14به بالا يا همطراز آن باشد، ب- رشته تحصيلي دانش آموخته با رشته تحصيلي دبيرستاني و پيش دانشگاهي وي سازگار باشد، ج- در صورت نداشتن شرائط بندهاي الف و يا ب، مشروط به شركت در آزمون كتبي و مصاحبه علمي و احراز توانمندي هاي علمي تخصصي و حرفه اي متقاضي)

ماده 7: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد (7-2 مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات متوسط، علاوه بر داشتن مدرك كارشناسي معتبر، لازم است: الف- رشته تحصيلي كارشناسي ارشد با رشته تحصيلي مقطع كارشناسي هم راستا باشد، ب- معدل كل مدرك كارشناسي حداقل 14 به بالا يا معادل آن باشد، ج- در صورت نداشتن هر يك از شروط الف و يا ب، به شرط بررسي کيفي و احراز توانمندي‌هاي علمي ـ پژوهشي و حرفه‌اي متقاضي از طريق اخذ آزمون، مصاحبه علمي، ارائه مقاله علمي ـ پژوهشي، حسب مورد يك يا همه آنها به تشخيص كميسيون‌هاي ارزشيابي مدارك تحصيلي).

ماده 8: ارزشيابي مدارك اعتبار تحصيلي دكتري (8-3 مدارك تحصيلي مربوط به مؤسسات متوسط، به شرط داشتن معيارهاي زير: الف- داشتن مدرك كارشناسي ارشد معتبر با معدل حداقل 15 به بالا و همچنين مدرك كارشناسي معتبر، ب- ارتباط مستقيم رشته تحصيلي دكتري با رشته تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد، ج- داشتن رساله كيفي به تشخيص صاحب‌نظران متخصص منتخب كميسيون ارزشيابي مدارك ذي ربط، د- چاپ حداقل 2 مقاله علمي ـ پژوهشي مستخرج از رساله).

 • Dokuz Eylul University
 • Ege (Aegean) University
 • Karadeniz University of Technology
 • Marmara University
 • Cukurova University
 • Anadolu University
 • Ataturk University
 • Ankara University
 • Mimar Sinan University
 • Yilidiz Technical University

دانشگاه هاي ترکیه مورد تاييد وزارت علوم 2019-2020

جهت کسب اطلاعات شرایط تحصیل در ترکیه می توانید با مشاورین موسسه تماس حاصل فرمایید.

حتما بخوانید:

5/5 - (13 امتیاز)